ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY IRSNET CZ S.R.O. PRO PODNIKATELSKÉ UŽIVATELE SLUŽBY WWW.TICKETPORTAL.CZ

Tyto zvláštní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydala společnost IRSnet CZ s.r.o., IČ: 26732122, se sídlem Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 90221 (dále jen „IRSnetCZ“) a obsahují informace a ujednání regulované:

  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách) (dale jen “Nařízení DSA”) a

 

  • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (dále jen „Nařízení P2B“).

(obě výše uvedená nařízení EU společně jen jako „Nařízení“).

 

Pořadatel uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a jeho smluvní ujednání mezi ním a IRSnetCZ se jimi bude řídit.

 

I.        Definice pojmů

 

Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

 

„Akce“: koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času Návštěvníky v předem určeném termínu a na určeném místě (určeném Pořadatelem), na které jsou prostřednictvím Portálu prodávány vstupenky. Pravidla pro Akce se přiměřeně vztahují i na další výrobky a služby nabízené v rámci Portálu Pořadatelem. Pravidla pro prodej vstupenek na Akce se přiměřeně vztahují i na prodej takovýchto dalších výrobků a služeb.

 

„Pořadatel“: fyzická nebo právnická osoba, která pořádá a organizuje konkrétní Akce; Pořadatel je výlučně odpovědný za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí. Pořadatel je s IRSnetCZ ve smluvním vztahu umožňující Pořadateli prodej vstupenek na Akce prostřednictvím Portálu, a to na účet Pořadatele a jeho jménem.

 

„Návštěvník“: osoba užívající Portál a služeb IRSnetCZ pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci. Akce je vždy pořádána Pořadatelem, Návštěvník proto veškeré nároky ze smluvního vztahu s Pořadatelem, včetně vrácení vstupného, musí uplatňovat přímo u Pořadatele.

 

„Portál“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný IRSnetCZ na adrese www.ticketportal.cz, umožňující Návštěvníkům zejména objednávky, rezervace, prodej a výdej Vstupenek u Pořadatele. Portál je jako tzv. online zprostředkovatelská služba online tržištěm.

 

Závadný obsah: Obsah, který nesní být na Portál umísťován protože je v rozporu s právními předpisy (nezákonný bsah) nebo smluvními ujednáními mezi Pořadatelem a IRSnetCZ (vč. těchto podmínek). Je jím obsah, který porušuje:

  • obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu a ostatní zákony) České republiky, Evropské unie, ostatních členských států Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor (státy EHS jsou Lichtenštejnsko, Norsko a Island),
   • dobré mravy,
    • zásady poctivého obchodního styku,
     • tyto Podmínky, anebo
      • smluvní ujednání mezi Pořadatelem a IRSnetCZ.

 

Výše uvedený zákaz šíření obsahu zahrnuje mj. jiné zákaz umísťování obsahu, který:

  • podněcuje k násilí či nenávisti namířené proti skupině osob nebo členovi skupiny z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, státního občanství, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, rodu, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace,
   • jehož šíření je trestným činem, zejména veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu (viz např. trestný čin „Podpora a propagace terorismu“ podle § 312e Trestního zákoníku), trestné činy týkající se dětské pornografie (viz např. trestný čin „Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií“ podle § 192 Trestního zákoníku) a trestné činy související s rasismem a xenofobií (viz např. trestný čin „Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod“ podle § 356 Trestního zákoníku),
    • zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
     • zasahuje do práv na ochranu osobnosti či osobních údajů třetích osob či do dobré pověsti třetích osob, anebo
      • je klamavou či nekalou obchodní praktikou podle předpisů na ochranu spotřebitele,
       • sám o sobě či jeho šíření bude v rozporu s rozhodnutími orgánů veřejné správy

 

Dále nesmí být v rámci Portálu umísťován obsah, který:

  • vzbuzuje podezření, že by se mohlo jednat o nezákonný obsah,
   • obsahuje vulgarismy,
    • má pornografický charakter,
     • zobrazuje neodůvodněné násilí či trestné činy,
      • propaguje či adoruje násilí či trestnou činnost,
       • propaguje či zobrazuje sebepoškozování,
        • propaguje zboží či služby, jejichž prodej je zakázán či omezen způsobem, který obchází tato omezení,
         • obsahuje formu nátlaku, vyhrožování, stalkingu apod.,
          • je nepravdivý či nepřesný,
           • šíří dezinformace či tzv. hate speech, anebo
            • podporuje kyberkriminalitu či jiné formy jednání nebezpečného pro kybernetickou bezpečnost.

 

II.       Předmět úpravy Podmínek

 

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi Pořadatelem jako tzv. podnikatelským uživatelem Portálu a IRSnetCZ v návaznosti na Nařízení. V oblastech neupravených těmito Podmínkami či v případě rozporu mezi nimi a smlouvou, se vztah Pořadatele a IRSnetCZ řídí jejich smluvním ujednáním (smlouvou), které má před zněním těchto Podmínek přednost. Není-li výslovně stanoveno jinak, odkaz na porušení těchto Podmínek zahrnuje i odkaz na porušení smlouvy samotné.

 

IRSnetCZ pro Pořadatele uskutečňuje jeho jménem a na jeho účet prodej a distribuci vstupenek na Akce a inkaso plateb za ně. Za vstupenky a pořádání Akce je odpovědný výlučně Pořadatel Akce.

 

Pořadatel se zavazuje nešířit v rámci Portálu Závadný obsah.

 

III.      Omezení, pozastavení a ukončení poskytování služeb

 • IRSnetCZ si vyhrazuje, vedle případů ujednaných ve smlouvě, právo s okamžitou účinností odmítnout prodej vstupenek na Akci anebo provádění propagace Akce či dalšímu prodeji a propagaci zamezit:
   • v případě, kdy bude Akce v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy či Pořadatel mu předá k šíření Závadný obsah,
    • v případě, kdy bude podezření, že Akce je či bude v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy nebo by v jejím průběhu mohlo docházet k hromadnému porušování právních předpisů či dobrých mravů,
     • v případě, kdy by byly porušeny další etické zásady IRSnetCZ, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
      • která bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů IRSnetCZ či bude poškozovat nebo by mohla poškodit dobré jméno IRSnetCZ, jeho zaměstnanců, společníků anebo osob tvořících s ním koncern,
       • v případě, kdy Pořadatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech ze strany IRSnetCZ požadován,
        • v dalších případech uvedených v nařízení EU 2022/2065, zejména podle jeho čl. 30 odst. 3, nebo
         • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě IRSnetCZ sdělí své rozhodnutí o odmítnutí prodeje vstupenek na Akci anebo propagace Akce Pořadateli bez zbytečného odkladu.

 • IRSnetCZ není povinen, pokud tak nebude ujednáno zvlášť, v rámci propagace Akce využívat konkrétní propagační materiály Pořadatele. I v případě, kdy bude uzavřena taková dohoda, je IRSnetCZ oprávněn, vedle případů ujednaných ve smlouvě, odmítnout využití propagačního materiálu či jeho dalšímu využití zamezit:
  • v případě, kdy takový materiál nebude odpovídat uzavřené dohodě,
   • v případě, kdy budou porušeny etické zásady IRSnetCZ, případně Kodex reklamy Rady pro reklamu,
    • pokud materiál bude obsahovat či představovat Závadný obsah,
     • v případě, kdy IRSnetCZ bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u materiálu není dán důvod pro jeho odmítnutí podle písm. a) až c),
      • obsahujícího sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob,
       • který bude zasahovat do práv a oprávněných zájmů IRSnetCZ či bude poškozovat nebo by mohl poškodit dobré jméno IRSnetCZ, jeho zaměstnanců, akcionářů anebo osob tvořících s ním koncern,
        • v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta IRSnetCZ,
         • v případě, kdy se materiál nebude týkat Akce,
          • v případě, kdy Pořadatel odmítne podepsat zvláštní slib odškodnění, jehož podpis bude v odůvodněných případech ze strany IRSnetCZ požadován,
           • v případě, kdy Pořadatel bude v materiálu vázat poskytnutí dalších informací na zaslání PR SMS a/nebo volání na telefonní čísla se zvláštním tarifem, anebo
            • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě IRSnetCZ sdělí své rozhodnutí o odmítnutí materiálu Pořadateli bez zbytečného odkladu. Pořadatel je pak povinen bez zbytečného odkladu dodat IRSnetCZ bezvadný náhradní materiál.

Pořadatel se zavazuje, že v případě, kdy dojde k odstranění jím do Portálu vloženého obsahu pro porušení smluvních ujednání či těchto Podmínek, nebude v rámci Portálu takovýto obsah, obsah s ním totožný či jemu rovnocenný opětovně ukládat.

 

 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo odmítnout další využití materiálů Pořadatelů:
  • jejichž materiál byl opakovaně odmítnut z některého důvodu uvedeného v předchozím odstavci,
   • kteří opakovaně porušili tyto Podmínky,
    • kteří závažně porušili tyto Podmínky,
     • pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Pořadatele či pokud by Pořadatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) IRSnetCZ, anebo
      • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

 

 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo odmítnout další poskytování služeb Pořadatelům či smlouvu vypovědět:
  • v případě, kdy bude Akce v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy,
   • v případě, kdy bude podezření, že některá z Akcí Pořadatele je či bude v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy nebo by v jejím průběhu mohlo docházet k hromadnému porušování právních předpisů či dobrých mravů,
    • kteří předali Pořadateli aktuálně či v minulosti k šíření Závadný obsah,
     • kteří opakovaně porušili tyto Podmínky,
      • kteří závažně porušili tyto Podmínky,
       • pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Pořadatele či pokud by Pořadatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné faktury (byť vystavené na základě jiné smlouvy) IRSnetCZ,
        • pokud Pořadatel zrušil pořádání jakékoliv Akce v posledních 12 měsících bez vážného důvodu či se Akce nekonala z důvodu na straně Pořadatele či z důvodů na straně Pořadatele došlo k vážným problémů v rámci konání Akce, které způsobily Návštěvníkům potíže či podstatně snížily jejich zážitek z Akce,
         • v případech uvedených v nařízení EU 2022/2065, zejména podle jeho čl. 30 odst. 3, nebo
          • z jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách či zvlášť sjednaných mezi stranami či uvedených právních předpisech.

V takovém případě je výpovědní lhůta 30 dní od doručení písemné výpovědi (právo IRSnetCZ využít s okamžitou účinností postupy podle odst. 1 tohoto článku není dotčeno). Tato výpovědní lhůta se zkracuje na 1 týden v případě, kdy

  • IRSnetCZ uplatní právo na ukončení poskytování služeb z naléhavého důvodu podle českého práva, nebo
   • IRSnetCZ je schopen prokázat, že Pořadatel opakovaně porušil platné podmínky, což vedlo k ukončení poskytování všech dotčených online zprostředkovatelských služeb ze strany IRSnetCZ.
 • Rozhodne-li se IRSnetCZ omezit nebo pozastavit poskytování služeb Pořadateli ve vztahu k určitému zboží či službám, jež tento Pořadatel nabízí, poskytne mu nejpozději v okamžiku, kdy k omezení nebo pozastavení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí, ledaže právní předpis stanoví jinak.

Stejné platí v případě úkonů uvedených v čl. 17 Nařízení DSA.

Toto vyrozumění není třeba v případě opatření vůči Závadnému obsahu tehdy, pokud se jedná o:

  • klamavý obchodní obsah ve velkém objemu,
   • příkazy podle čl. 9 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený,
    • příkazy podle čl. 10 nařízení DSA, kde se uplatní speciální režim v tomto ustanovení uvedený.

 

 • Rozhodne-li se IRSnetCZ zcela ukončit poskytování všech těchto služeb Pořadateli, poskytne mu nejméně 30 dní před tím, než ukončení nabude účinnosti, na trvalém nosiči odůvodnění tohoto rozhodnutí, ledaže právní předpis stanoví jinak.
 • IRSnetCZ nemusí odůvodnění podle předchozího odstavce poskytnout, pokud se na něj vztahuje právní nebo regulační povinnost neuvádět konkrétní skutečnosti či okolnosti nebo odkaz na příslušný důvod či důvody, nebo pokud je schopen prokázat, že dotčený Pořadatel opakovaně porušil platné podmínky, což vedlo k ukončení poskytování všech dotčených online zprostředkovatelských služeb.
 • IRSnetCZ si vyhrazuje právo smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. V takovém případě je výpovědní lhůta 2 měsíce od doručení písemné výpovědi, přičemž začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí posledním dnem druhého kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
 • Výpověď může být doručena i na e-mail.
 • Další informace k moderování obsahu jsou obsaženy v čl. XII.

 

IV.     Duševní vlastnictví

Tyto podmínky a smluvní vztah mezi Pořadatelem a IRSnetCZ nemají žádný vliv na práva duševního vlastnictví Pořadatelů. IRSnetCZ je však oprávněn:

  • přiměřeným způsobem použít logo Pořadatele či jím konané Akce v rámci propagace Akce
   • přiměřeným způsobem použít materiály předané mu Pořadatelem k propagaci Akce a Portálu. Svolení je takto Pořadatelem poskytováno z titulu autorského práva, popř. práv souvisejících s právem autorským:
     • jako nevýhradní a bezúplatné,
      • na dobu, po kterou bude takový obsah uložen na Portálu,
       • pro území celého světa. 

 

V.      Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých Akcí v rámci nabídky Portálu

Hlavní parametry určující pořadí jednotlivých Akcí v rámci zobrazované nabídky jsou:

  • časové hledisko (Akce se řadí podle data konání),
   • bannerová zvýhodněná pozice.

Pořadí těchto parametrů bylo zvoleno tak, aby odpovídalo hospodářskému významu pro IRSnetCZ  a uživatelské přívětivosti pro uživatele.

Možnost ovlivnit pořadí je dána pouze u umístění do bannerových pozic a to v rámci speciálně sjednaných podmínek.

Mechanismus určování pořadí zohledňuje charakter Akce a její relevantnost pro spotřebitele takto: datum konání akce, žánrové a podžánrové seřazení.

IRSnetCZ neuplatňuje žádné rozdílné zacházení ve vztahu ke zboží a službám, jež by spotřebitelům prostřednictvím Portálu nabízel sám, nebo osoba jím ovládaná či s ním propojená.

 

VI.     Doplňkové zboží a služby

Spotřebitelům jsou ze strany IRSnetCZ prostřednictvím Portálu nabízeny tyto doplňkové zboží a služby:

 • pojištění pro případ, že se Návštěvník nebude moci Akce zúčastnit,
 • u vybraných akcí, se souhlasem Pořadatele, možnost věnovat finanční částku na dobročinné účely dalším osobám (nadacím, nadačním fondům),
 • u vybraných Akcí povinné a nepovinné další služby v rámci Akce (na základě zvláštní dohody s Pořadatelem).

Pořadatel není oprávněn Návštěvníkům nabízet prostřednictvím Portálu své vlastní doplňkové zboží a služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

 

VII.    Dodatečné distribuční kanály a potenciální přidružené programy

 • IRSnetCZ využívá i další distribuční kanály vedle Portálu a to tzv. smluvní prodejní místa. Smluvní prodejní místo je prodejní místo pro offline prodej schválené IRSnetCZ v rámci prodejní sítě TICKETPORTAL a označené logem TICKETPORTAL, na němž je možné vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem.
 • IRSnetCZ využívá i přidružené programy affiliate partnerů.

VIII.   Přístup k údajům

IRSnetCZ poskytuje technický a smluvní přístup k údajům k jakýmkoli osobním či jiným údajům, jež podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely používání Portálu, nebo které jsou generovány při poskytování těchto služeb, pouze na základě zvláštního smluvního ujednání s Pořadatelem.

Bez tohoto ujednání jsou zpřístupňovány přehledy prodejů na základě přístupového jména a hesla.

K těmto údajům mají přístup tyto třetí strany:

 • subdodavatelé IRSnetCZ, kteří je zpracovávají pro účely nezbytné pro řádné fungování Portálu,
 • orgány veřejné správy v právními předpisy stanovených případech.

IX.     Interní systém pro vyřizování stížností

 • Pro všechny stížnosti na fungování služby ať již pro neplnění požadavků stanovených právními předpisy nebo pro řešení sporů týkajících se technických problémů, které přímo souvisí s poskytováním služby či jiná opatření IRSnetCZ, je možné využít interní compliance systém IRSnetCZ. Kontakt na compliance officera je: e-mail: compliance@mafra.cz, tel. 225063137.

Tento systém umožňuje se obracet na IRSnetCZ mj. v těchto případech:

  • domnělého neplnění závazků stanovených v Nařízení P2B, které se dotýká Pořadatele, který stížnost podal,
   • technických problémů, které přímo souvisejí s provozem Portálu a které se dotýkají stěžovatele, anebo
    • opatření nebo chování IRSnetCZ, které souvisejí přímo s poskytováním Portálu a které se dotýkají stěžovatele.

 

 • IRSnetCZ dále zavedl interní systém pro vyřizování stížností ve smyslu čl. 20 Nařízení DSA. Pokud chcete podat stížnost proti rozhodnutí IRSnetCZ o moderování obsahu, které Vám bylo doručeno (viz čl. XII odst. 7 těchto Podmínek, stížnost můžete podat zde), zašlete ji e-mailem na e-mail: compliance@mafra.cz. Zároveň ve stížnosti uveďte, proč se domníváte, že původní rozhodnutí IRSnetCZ nebylo správné.
 •  

Tento systém mohou využít jak stěžovatelé – návštěvníci Portálu, jejichž oznámení podle Nařízení DSA nebylo vyřízeno či bylo vyřízena způsobem, s nímž nesouhlasí, tak Pořadatelé, vůči kterým bylo aplikováno některé z těchto opatření:

  • rozhodnutí o tom, zda odstranit dané informace či k nim znemožnit přístup nebo omezit jejich viditelnost, či nikoliv,
   • rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit poskytování služby Pořadatelům, a to zcela nebo částečně, či nikoliv,
    • rozhodnutí o tom, zda pozastavit či ukončit účty Pořadatelů, či nikoliv,
     • rozhodnutí o tom, zda pozastavit, ukončit nebo jinak omezit schopnost zpeněžit informace poskytnuté Pořadateli, či nikoliv.
 • Interní systém pro vyřizování stížností je možné využít bezplatně.
 • Stížnost v rámci tohoto systému založená na Nařízení DSA musí být podána (doručena IRSnetCZ) do šesti měsíců ode dne, kdy byl stěžovatel informován o rozhodnutí v souladu s čl. 16 odst. 5 nebo článkem 17 nařízení DSA.
 • Dotčená osoba může využít také systém mimosoudního řešení sporů ve smyslu čl. 21 nařízení DSA.

X.      Mediace a mimosoudní řešení sporů

V souladu s Nařízením P2B určila IRSnetCZ pro případ mimosoudního řešení sporů nebo v případě stížností, které nemohly být vyřešeny pomocí interního systému pro vyřizování stížností, dva níže uvedené mediátory, s nimiž je ochotna spolupracovat při pokusu o dosažení dohody:

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D.

Mgr. Dušan Sedláček

 

Podle Nařízení DSA je možné využít mimosoudní řešení sporů (čl. 21 Nařízení DSA).

XI.     Změna podmínek

 • Tyto Podmínky mohou být IRSnetCZ průběžně doplňovány, měněny a aktualizovány a jsou pro Pořadatele platné vždy v aktuálním znění ke dni uzavření příslušné smlouvy.
 • V souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že IRSnetCZ může tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit a to zejména v případě:
  • změny právních předpisů,
   • změny technických podmínek dodavatelů služeb pro IRSnetCZ,
    • změny výkladu právních předpisů,
     • změn technických parametrů internetu či poskytovatelů mobilních zařízení,
      • změn v odvětví srovnatelných služeb,
       • změn licenčních podmínek ze strany třetích osob pro autorskoprávně chráněný obsah užívaný v rámci Portálu,
        • změny rozsahu doplňkového zboží či služeb,
         • změny rozsahu přístupu Pořadatele k údajům,
          • změny dodatečných distribučních kanálů či potenciálních přidružených programů apod.
 • V případě již uzavřených smluv oznámí IRSnetCZ změnu Podmínek Pořadatelům prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Pořadatele či písemným oznámením zaslaným poštou či do datové schránky s tím, že změna nabude účinnosti 30 dní ode dne doručení oznámení druhé smluvní straně. Pořadatel může změnu Podmínek ve výše uvedené lhůtě odmítnout a smlouvu vypovědět s výpovědní dobou 15 dnů ode dne, kdy mu IRSnetCZ změnu oznámí. U změny pravidel podle Nařízení DSA postačuje informovat o každé významné změně Podmínek (čl. 14 odst. 2 Nařízení DSA), o méně významných změnách budou Pořadatelé informování zveřejněním nové verze Podmínek.
 • Lhůta 30 dní podle předchozího odstavce může být zkrácena, pokud IRSnetCZ musí:
  • změnit Podmínky na základě právní nebo regulační povinnosti takovým způsobem, který jí neumožňuje dodržet lhůtu pro oznámení uvedenou v předchozím odstavci;
   • výjimečně změnit Podmínky s cílem čelit neočekávanému a bezprostředně hrozícímu nebezpečí spojenému s ochranou online zprostředkovatelských služeb, spotřebitelů či podnikatelských uživatelů před podvodem, malwarem, spamem, porušením zabezpečení údajů nebo jinými kybernetickými riziky.
 • Pořadatel může kdykoli po oznámení změny Podmínek buď písemným prohlášením, nebo jiným jednoznačným potvrzujícím jednáním upustit od práva na ukončení smlouvy.
 • Během lhůty pro oznámení se nabídka nového zboží nebo služeb učiněná prostřednictvím Portálu považuje za jiné jednoznačné potvrzující jednání, jímž se upouští od lhůty pro oznámení (práva na ukončení smlouvy), s výjimkou případů, kdy rozumná a přiměřená lhůta pro oznámení činí více než 15 dnů, protože změny Podmínek vyžadují, aby Pořadatel provedl významné technické úpravy svého zboží nebo služeb. V těchto případech není nabídka nového zboží či služeb učiněná Pořadatelem automaticky považována za upuštění od lhůty pro oznámení.

 

XII.    Poučení podle Nařízení DSA

 • Portál je tzv. online platformou podle čl. 3 písm. i) Nařízení DSA a to online platformou umožňující spotřebitelům uzavírat s obchodníky smlouvy na dálku.
 • IRSnetCZ není v rozsahu uvedeném v Nařízení DSA odpovědný za činnost a informace uživatelů jeho služby vč. Pořadatelů.
 • V případě, že v souvislosti obsahem uloženým v rámci Portálu Pořadatelem s plněním smlouvy bude vůči IRSnetCZ uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Pořadatel předat IRSnetCZ bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost. Pořadatel bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti ve lhůtě stanovené IRSnetCZ může vést k tomu, že IRSnetCZ bude oznámení třetí osoby o Závadném obsahu považovat bez dalšího za oprávněné.

Informace o omezeních, která IRSnetCZ uplatňuje

 • Informace o omezeních, která IRSnetCZ uplatňuje (je oprávněna uplatnit) v souvislosti s využíváním Portálu s ohledem na informace poskytnuté Pořadateli, které budou Závadným obsahem:
  • skrytí Závadného obsahu,
 • Ve vhodných případech IRSnetCZ může před učiněním kroků uvedených výše:
  • upozornit Pořadatele na Závadný obsah se žádostí zjednání nápravy
   • upozornit Pořadatele na Závadný obsah se žádostí o vyjádření k upozornění jiné osoby
 • Podle nařízení DSA a dalších právních předpisů je IRSnetCZ povinen v některých případech informovat o závadném obsahu orgány státní správy a to i z jiných členských zemí EU (či EHS). IRSnetCZ si vyhrazuje právo tak učinit i v jiných případech.

Informace o zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu

 • Moderování obsahu probíhá na základě stížností třetích osob či na základě vlastního zásahu IRSnetCZ zjištěného díky namátkové kontrole služby či v rámci automatických kontrolních systémů (viz níže).
 • Kontrola nahrávaného či v Portále již uloženého obsahu je prováděna jak automatizovaně, tak ručně prostřednictvím administrátorů služby.
 • Při přerušení prodeje, zablokování profilu (účtu) či dočasném znepřístupnění jednotlivého prvku obsahu poskytnutého Pořadatelem se přiměřenost doby blokace určuje podle těchto pravidel:
  • závažnost porušení Podmínek/zákona včetně povahy Závadného obsahu, a důsledků jeho umístění do Portálu,
 • IRSnetCZ aktuálně neuplatňuje pozastavování vyřizování oznámení a stížností podaných prostřednictvím mechanismů podle Nařízení DSA vůči osobám nebo subjektům či stěžovatelům, kteří často podávají zjevně neodůvodněné oznámení nebo stížnosti. Pokud by se však vyskytly osoby, které by podaly více jak 2 zjevně neodůvodněná oznámení či stížnosti týdně, vyhrazuje si parvo po dobu 2 měsíců od takových osob oznámení a stížnosti nepřijímat.
 • Výše uvedená opatření mohou být přijata i vůči osobám, které šíří obsah, u nějž bude podle pečlivého posouzení IRSnetCZ hrozit, že se bude jednat o Závadný obsah. Tak tomu může být např. tehdy, pokud třetí osoba uvede závažné skutečnosti, které budou indikovat závadnost obsahu, nicméně nebude možné je zcela ověřit či Pořadatel nebude poskytovat součinnost.
 • IRSnetCZ zavedl ve smyslu čl. 16 Nařízení DSA systém pro vyřizování upozornění na závadný obsah. Upozornění můžete podat zasláním e-mailové zprávy na adresu: pravni@ticketportal.cz

Tyto Podmínky jsou platné od 29.4.2.2024.

 

Top